ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR ( KEP )

Değerli Üyemiz, 

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 24.04.2013 tarihli ve 710-5605 sayılı yazıda

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP),Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik iletilerin gönderimine, teslimatına ve  kullanımına ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir. Bu hizmet kapsamında Kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca 10.09.2012 tarihi itibari ile KEPHS olarak yetkilendirilmiştir. KEP hizmeti kapsamında yapılabilecek işlemler Türk Ticaret Kanununda sayılmıştır.

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 18. Maddesinde (3) ‘’Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşünmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.’’ Aynı kanunun 1525. maddesinde (1)’’ Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ,ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar ; Fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.’’ Hükümleri ile KEP hizmetinin çerçevesi belirlenmiştir.

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı resmi gazetede yayınlanan e-Tebligat Yönetmenliği ile Kurumumuz e-Tebligat gönderimi hususunda da yetkilendirilmiş olup söz konusu yönetmenliğin 7. Maddesinde (1) ‘ Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komondit şirketlere , elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. “Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır” denilerek bu hizmetten yararlanma sermaye şirketleri için zorunlu hale gelmiştir.

KEP ve e-Tebligat hizmetlerini başvuru, ücret tarifesi ve başvuru esnasında gerekli evraklar hakkında bilgi almak ve başvuru formunu indirmek için www.keb.gov.tr adresini ziyaret edebilir, yine hizmetimiz internet adresi duyurular kısmında yer alan ‘’ KEP ve e-Tebligat Toplantı Sunumu ‘’ başlığı altında yayımlana sunumumuzu inceleyebilirsiniz.

EK Dosyalar