6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hk.

"6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19.08.2017 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, oda ve borsa üyelerinin 2016 yılı aidatlarının ikinci taksitlerinin ödenmesini kapsamıyor.

3 Ağustos 2016 tarihli ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kanun gereğince oda ve borsaların üyelerine 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçlarının ödenmesine kolaylık getiriyor. Ancak oda ve borsa üyelerinin 2016 yılı aidatlarının ikinci kısmı yapılandırma dışında kalıyor.

Kanuna göre; TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları asıllarının ödenmemiş kısmı yer alıyor. Bunun dışındaki oda ve borsa alacakları ile 2016 ikinci taksitleri yapılandırma dışında bulunuyor.

11. maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faize, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından siliniyor. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek ve ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacak.

Üyelerin belirtilen maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması zorunluluğu bulunuyor.

Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, iki taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilecek.

Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilecek. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitlerin, ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilmesi gerekiyor. Kanunda, birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olarak belirlendi. Altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksitin, birer aylık dönemler halinde tahsil edilmesi gerekiyor. Buna göre vade son ödeme tarihleri; 31 Aralık 2016 - 31 Ocak 2017 - 28 Şubat 2017 - 31 Mart 2017 - 30 Nisan 2017 olarak belirlendi.

Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecek ve o ana kadar yapılan tahsilatlar, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58. maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşürülecek ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecek.

Toplam anapara borç tutarı, kanunda belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilecektir.

EK Dosyalar