Münfesih Durumdaki Şirket ve Kooperatiflerin İhtar ve İlanı

A-) GENEL Münfesİh Durumda Olan Şİrket Ve Kooperatİfler Lİstesİnİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

B) Sermayesİnİ Artırmadığından Münfesİh Durumda Olan Şİrketler Lİstesİnİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler      

2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler

3- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile  kooperatifler

 KAYIT SİLMEDE AŞAĞIDAKİ USUL TAKİP EDİLECEKTİR

1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

- İhtara  2 ay içerisinde cevap verilmemesi veya tasfiye memuru bildirmemesi veya şirketin/kooperatifin durumunun kanuna uygun hale getirilmemesi hallerinde sicil kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın resen silinecektir.

2. İhtar üzerine beyanda bulunarak tasfiye memuru bildiren şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

-Tasfiye memuru bildirme talebi incelenerek tasfiye memuru tescil ve ilan edilecektir. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir.

 - Tasfiye memurları  , alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için verilen 2 aylık sürenin sonunda çıkaracakları  bilançoya göre tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklardır.  Tebliğin 12. maddesi gereğince tasfiye tamamlandıktan sonra hazırlayacakları  kesin bilançoyu da eklemek kaydı ile Müdürlüğümüze yapacakları başvuruya istinaden şirketin/kooperatifin kaydı silinecektir.

TASFİYELERİ TESCİL EDİLMİŞ ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN KAYITLARININ SİLİNMESİ

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanmış  ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , iki defa üst üste genel kurul toplantısı yapılamayan  , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle kayıtları silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin kayıtları  bu kapsamda silinecektir.

Başvuru üzerine genel kurul  toplantısına 2 (iki) defa davete dair  sicil gazetesi sureti ve/veya taahhütlü mektup  ile  kesin bilançonun ibraz edilmesi ile yapılan müracaat   üzerine  inceleme yapılarak  sicil kaydı silinecektir.

NOT: Resen kayıt sİlİnme İşlemİnİn gerçekleştİrİlebİlmesİ İçİn şİrketİn/kooperatİfİn davacı veya davalı olarak devam eden davasının bulunmaması gerekmektedİr.

EK Dosyalar