AİDAT VE GECİKME ZAMLARINDA YENİDEN YAPILANDIRMA

"6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un Geçici 18. Maddesi" Resmi Gazete’de yayınlandığı 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve , 2014 yılı Ekim ayında ödenmesi gereken Aidatların ikinci (2) taksiti dışındaki geçmiş borçları bulunan üyelerimizin, yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci (2) ayın sonuna kadar borçlarını yapılandırmaları, buna bağlı olarak taksitlendirme veya peşin ödemede %10 oranında indirimden faydalanmaları için, 01 ARALIK 2014 tarihine kadar Odamız merkez veya irtibat bürolarımıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.(Müracaat dilekçesi örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)

YENİDEN YAPILANDIRMA YASASINDAN NASIL FAYDALANACAKSINIZ ?

11 Eylül 2014 tarihi itibari ile Odamıza dilekçe ile başvuran üyelerimiz, geçmiş dönemden kalan aidat borçlarının yapılandırılmasını talep edebilmektedirler. İster 8 taksit isterse peşin ödeme kolaylığı sunulmaktadır.

PEŞİN ÖDEMELERDE

Peşin ödeme dilekçesiyle başvurularda geçmiş dönem gecikme faizleri yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ( 31 Aralık 2014 tarihine kadar)  ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır..

TAKSİTLİ ÖDEMELERDE

Taksitli ödeme dilekçesiyle başvurularda geçmiş dönem gecikme faizleri yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak toplam tutar 8 taksite bölünür. Üyemiz kanunun yayınlanmasını takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ilk taksiti (31 Aralık 2014 tarihine kadar) ödemekle yükümlüdür. Her taksit 3 aylık periyotlar halinde ödenir. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme faizi mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Uygulama kapsamında ödemeler, merkez veya irtibat bürolarımızdan nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir. Kredi kartına taksitlendirme yapılamamaktadır.

İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden gerçek kişi üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.

EK Dosyalar