Irak?a Yapılan İhracatlar

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 07.07.2014 tarihli ve 0411/13541 sayılı yazıda

İlgide kayıtlı yazıda, son dönemde Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye yapılan ticaret sırasında karşılaşılan/karşılaşılacağı düşünülen sorunlara dair Birliğimizce çeşitli oda, borsa ve sektör meclislerimizin görüşlerinin Birliğimiz tarafından Ekonomi Bakanlığına bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, diğer hususlar meyanında, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dâhilde İşleme Rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşayacağı ve bu nedenle firmalara ilgili mevzuat kapsamında ek süre verilmesinin talep edildiğinin müşahede olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 25. maddesi ile 05/12/2008 tarihve27075sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi , Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 17. maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Irak’a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin ber tarafını teminen, firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde  Ekonomi Bakanlığına müracaat  edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Ekonomi Bakanlığı tarafından  değerlendirilmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir.

EK Dosyalar